UDÁLOSTI
OBRAZY

Vážení přátelé,

webové stránky Obrazy války představují učební materiál z produkce Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřený na výuku soudobých dějin. Jedná se primárně o didaktickou pomůcku určenou učitelům středních a základních škol. Představuje však i nástroj vhodný pro žáky samotné.

Domníváme se, že k tématu druhé světové války vyšlo pro potřeby škol již dostatek faktografického materiálu, proto stránky koncipujeme jiným způsobem. Nezaměřujeme je primárně na připomínání událostí, ale - jak naznačuje název - na analýzu obrazů, které se k událostem války vztahují. Této „mediální“ logice jsme podřídili i výběr materiálu a především zvolená témata.

Materiál rozdělujeme do dvou částí. První část nazvaná Události představuje události války, které se staly součástí české kulturní paměti. Jejich význam pro českou společnost je nezanedbatelný, až formující, a mnohdy přesahuje období druhé světové války. Druhá, více experimentální část nazvaná Obrazy se zaměřuje na některé vizuální ikony používané ve vztahu k válce v populární kultuře. Zajímají nás obrazy, které zprostředkovávají válečnou zkušenost, aniž by reprodukovaly běžné kulturní stereotypy anebo vzdělávací dějepisné postupy. Soustřeďujeme se na fenomény jako byrokracie, práce či uniforma, které přesahují chronologické vymezení války a týkají se i jiných historických období. Skrze tyto fenomény tím pádem máme možnost posuzovat nejen období tzv. třetí republiky a nástupu komunistického režimu, ale i naši současnost.

Další členění ústředních dvou oddílů do kapitol je pouze přibližné a orientační. Řada témat se samozřejmě překrývá a objevuje se na více místech v rozdílných souvislostech a kontextech. Členění může sloužit i jako výzva uživateli, aby tyto paralely a překrývání objevoval a promýšlel. Výběr témat k oběma částem byl mimořádně náročný a doprovázela jej řada diskusí. Jsme si vědomi, že zdaleka ne všechny uživatele lze uspokojit. Stránky například neobsahují kapitoly zaměřené přímo na kolaboraci a rezistenci. Tématu se však dotýkají částečně kapitoly Hrdinství, Povstání, Atentát, My a oni a další. Takové členění nevyplývá z menší důležitosti tématu, nýbrž z potřeby dodržet zvolenou strukturaci stránek. Největší rozpaky vyvolávalo téma holocaustu. Je problematické řadit událost prvořadého významu mezi jednu z událostí, a nebo obrazů. Proto jsme téma holocaustu zařadili jako průřezové téma do mnoha různých kapitol. Prostupuje kapitolami Byrokracie, My a oni, kde vhodně doplňuje ústřední problém českého 20. století, tedy česko-německé vztahy, významně zastoupené je v kapitole Transporty a především v kapitole Tábory. Tím může být dosaženo toho, že holocaust nevystoupí jako izolovaná, vnější událost, nýbrž ukáže se jako integrální součást českých dějin.

Webové stránky lze používat několika způsoby. V úvodu každé kapitoly se nachází vstupní kompozice určená k přímému využití ve výuce. Každá kapitola ovšem obsahuje také „knihovnu“, v níž se soustřeďuje velké množství dalšího materiálu: především filmové ukázky různé provenience (s důrazem na unikátní dobové snímky z Národního filmového archivu), ikonografie (dobové karikatury a fotografie) a texty (především vzpomínkových, ale i materiály úřední provenience a úvahy historiků a sociologů). Každý jednotlivý materiál (ať už film, obraz a nebo text) je sám o sobě základní výukovou jednotkou. Anotace těchto materiálů pak přináší základní informace jako původ a také návrhy na využití při výuce.

Pro další zájemce o problematiku nabízíme výběrovou bibliografii.

Výukové materiály našich stránek lze kombinovat s materiály Židovského muzea, které vznikly v rámci projektu „Naši nebo cizí“. Konkrétní návrhy obsahují jednotlivé anotace.